વિદ્યાર્થીઓ તમે તમારા પ્રવેશ ફોર્મ(Admission Form) અહીં ભરી શકો છો.

SHRI M.R.DESAI. ARTS AND E.E.L.K. COMMERCE COLLEGE, CHIKHLI

Academic Achievement

our latest achievement
Name Particular Year
Halpati Vaibhaviben R. University Rank / Gold Medal in History Subject. 2015-16
Patel Kajal Budhiyabhai University Rank / Gold Medal in Sanskrit Subject. 2016-17
Patel Dharmishthaben T. University Rank in English(Comp.) Subject. 2016-17
Patel Bhumika Narsinbhai BAOU First in Sociology. 2015-16