વિદ્યાર્થીઓ તમે તમારા પ્રવેશ ફોર્મ(Admission Form) અહીં ભરી શકો છો.

SHRI M.R.DESAI. ARTS AND E.E.L.K. COMMERCE COLLEGE, CHIKHLI

Student Corner

our latest File
Title View
post Questionary Finishing School Feedback CalculationView
Finishing School Reports PrePost ReportView
Pre ReportView
Brief About ODOPView
One District One Productview
Student PatheyView
Scholarship Guideline 2021-22view
NSS Drawing CompetitionView
Online Drawing Competitionview
'સ્વયમ' સ્વદેશી ઈ-એજ્યુકેશન હબview
Y4AB-ICANView
Saptadhara AhevalView
Redressal of Grievances Related to COVID19 Pandemicview
Finishing Schoolview
SSIP Grant UtilizationView
SSIP and Innovation Policyview
Intellectual Property GuidelinesView
Fire Safety 2021View
Publicity CircularView