વિદ્યાર્થીઓ તમે તમારા પ્રવેશ ફોર્મ(Admission Form) અહીં ભરી શકો છો.

SHRI M.R.DESAI. ARTS AND E.E.L.K. COMMERCE COLLEGE, CHIKHLI

Activity

our latest activity

G-20 Activitiy

NSS Activity

Cleanliness Drive & Environment Protection Campaign

Climate Change Youth Outreach Program

Health Checkup Camp For Girls

Organ Donation Pledge Aangdaan Sapath

Career Guidance Program Udisha Cell

Van Mahotsaav 2022

Udisha Placement Cell Activity

Teacher's Day Celebration

Janmastami

15th August Azadi ka Amrut Mahotsav 2022

Har Ghar Tiranga

Orientation Programme

Guru Vandana Programme 2022

E-FIR awareness Programme 2022

International Yoga Day 2022

World Enviornment Day 2022

Mehdi Competition 2022

Distribution of NAMO e - tablets 2022

Educational visit to Sardar Sarovar statue of Unity and Poicha swami Narayan Temple

Educational visit to Sardar Sarovar statue of Unity and Poicha swami Narayan Temple

Online placement organized by Gujarat Government. 11-3-22

FIT INDIA (Desi Ramat)

Atmanibhar Bharat : Samuhik Chetna / Collective Conciousness of 75 Crore Surya Namskar

Activity Based Learning NEP India@75

SSIP Policy Developed by Government of Gujarat for providing assistance to Startups/ Innovation

Meghani 125 janam Jayanti program September 2021

Sanskrit Saptah Mahotsaav 2021

Independence Day 2021

Competitive exam training by Navsari District police

Navsari District Police Chief inspired training for competitive exams for police recruitment

Admission Counselling 2021

UDISHA placement cell activity 2021

Yoga Day 2021

Cricket

Fire Safety 2021

Finishing School 2021

26th January 2021

University’s cricket

Self defence program for women navsari police - Vispi Kasad

Encouraging Entrepreneurship

TISS Program

Golden Jubilee

Swachh Bharat

Alumni

Our Sport Star (Alumni)

Government sports programs

Sports

Fit India

raksha bandhan celebration

Swachh Bharat

NSS

Saptadhara

Other Activity