વિદ્યાર્થીઓ તમે તમારા પ્રવેશ ફોર્મ(Admission Form) અહીં ભરી શકો છો.

SHRI M.R.DESAI. ARTS AND E.E.L.K. COMMERCE COLLEGE, CHIKHLI

Sports Achievement

our latest achievement
SR No NAME OF THE PLAYER CLASS WITH ROLL NO ACHIEVEMENT
1 GAIN NIRALI M. M.A.-I UNIVERSITY PLAYER (KHO-KHO) PARTICIPATED AT ALL INDIA INTER UNIVERSITY KHO-KHO CHAMPIONSHIP 2019-20 ORG. BY:DR. PANJABRAO DESHMUKH KRISHI VIDYAPEETH,AKOLA
2 TAI SHAHIL S. F.Y.B.A.-345 UNIVERSITY PLAYER (WRESTLING) PARTICIPATED AT WEST ZONE INTER UNIVERSITY WRESTLING TOURNAMENT 2019-20 ORG. BY: CHAUDHART BANSILAL (HARIYANA)
3 TAI SHAHIL S. F.Y.B.A.-345 UNIVERSITY PLAYER (WEIGHT-LIFTING) PARTICIPATED AT WEST ZONE INTER UNIVERSITY WRESTLING TOURNAMENT 2019-20 ORG. BY: CHANDIGADH UNIVERSITY,MOHALI
4 KHALIFA ARBAZ I. F.Y.B.A.-349 UNIVERSITY PLAYER (TABLE-TENNIS) PARTICIPATED AT WEST ZONE INTER UNIVERSITY WRESTLING TOURNAMENT 2019-20 ORG. BY: SHRI VAISHNAV VIDYAPITH,INDORE(MP)
5 RATHOD JYOTI S. S.Y.B.A.-207 UNIVERSITY PLAYER (CROSS COUNTRY RACE) PARTICIPATED AT ALL INDIA INTER UNIVERSITY ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2019-20 ORG. BY:ANDHRA UNIVERSITY
6 DESAI DHRUMIL J. F.Y.B.A.-138 UNIVERSITY PLAYER (CRICKET) PARTICIPATED AT WEST ZONE INTER UNIVERSITY CRICKET TOURNAMENT 2019-20 ORG.BY: ITM UNIVERSITY,GWALIOR
7 BAROT LUCKY D. F.Y.B.A.-279 UNIVERSITY PLAYER (CRICKET) PARTICIPATED AT WEST ZONE INTER UNIVERSITY CRICKET TOURNAMENT 2019-20 ORG.BY: ITM UNIVERSITY,GWALIOR
8 PATEL LATEST H. F.Y.B.A.-149 UNIVERSITY PLAYER (CRICKET) PARTICIPATED AT WEST ZONE INTER UNIVERSITY CRICKET TOURNAMENT 2019-20 ORG.BY: ITM UNIVERSITY,GWALIOR
9 SURYAVANSHI SHILA S. F.Y.B.A.-194 UNIVERSITY PLAYER (FOOTBALL) PARTICIPATED AT WEST ZONE INTER UNIVERSITY CRICKET TOURNAMENT 2019-20 ORG. BY: RANI DURGAVATI (MS)
10 TAI SHAHIL S. F.Y.B.A.-345 GOLD MEDAL (100+ WEIGHT CATAGORY) VNSGU INTER COLLEGE WRESTLING COMPETITION 2019-20
11 TAI SHAHIL S. F.Y.B.A.-345 GOLD MEDAL (100+ WEIGHT CATAGORY) VNSGU INTER COLLEGE WEIGHT-LIFTING COMPETITION 2019-20
12 TAI SHAHIL S. F.Y.B.A.-345 SILVER MEDAL (100+ WEIGHT CATAGORY) VNSGU INTER COLLEGE POWER-LIFTING COMPETITION 2019-20
13 KOKANI KAJAL B. T.Y.B.A. GOLD MEDAL: LONG JUMP SILVER MEDAL: TRIPPLE JUMP NAVSARI DISTRICT (KHEL MAHAKUMBH FINAL 2019-20)
14 RATHOD JYOTI S. F.Y.B.A.-207 GOLD MEDAL: 1500 MT.RUN SILVER MEDAL: 800 MT. RUN NAVSARI DISTRICT (KHEL MAHAKUMBH FINAL 2018-19)
15 SURYAVANSHI SHILA S. F.Y.B.A.-194 GOLD MEDAL: 800 MT.RUN SILVER MEDAL: 400 MT. RUN NAVSARI DISTRICT (KHEL MAHAKUMBH FINAL 2018-19)
16 PATEL NILESHWARI S. M.A.-I BRONZE MEDAL: 3000 MT. RUN NAVSARI DISTRICT (KHEL MAHAKUMBH FINAL 2018-19)
17 GAVIT RUPESH D. T.Y.B.A.-112 BRONZE MEDAL: 1500 MT. RUN NAVSARI DISTRICT (KHEL MAHAKUMBH FINAL 2018-19)